Kathaki Patra by Admin Online

Kathaki Patra
Title : Kathaki Patra
Author :
Rating :
ISBN : 9789937874557
Language : English
Format Type : Paperback
Number of Pages : 240

अधिकांश कथा सहरिया युवापुसताको दिनचरया, रोमानस, यौन, कलेज गसिप, विभिनन समबनधका आयाममा केनदरित छन । मानछेका अनतरकुनतर छिचोलेर तयसलाई कौतुहलपूरण रुपमा परसतुत गरनु सुबिनको विशेषता हो । अरुको खयालै नगरेका सामानय एवं सुकषम विषयलाई टिपेर कथाको बानकी दिन सुबिन खपपिस देखिनछन । उनका कथा सरल भइकन पनि वयङगयबोधी, सटिक अनि अरथपूरण र दरशनयुकत लागछन । कथाका कतिपय पातरले पाठकको मनलाई कैयौअ


Share


Kathaki Patra Reviews

  • Shreeram Shrestha

    Stories are very much heart touching and related to younger generation.They comes to be live and matching to one of your story.

  • Sharmila Ghimire

    How can i read this Book ?????