เพียงใจในเพลงพิณ เล่ม 1 by Admin Online

เพียงใจในเพลงพิณ เล่ม 1
Title : เพียงใจในเพลงพิณ เล่ม 1
Author :
Rating :
ISBN : 9786160602377
Language : English
Format Type : Paperback
Number of Pages : 340

คือความอบอุนในลมหนาวคือดวงไฟเจิดจาของราตรีกาลชีวิตนิรันดรคงไรความหมาย หากปราศจากเธอผูเปนดังลมหายใจ ...การไมไดรับรักตอบ เปนทุกข แตการตองลืมคนทีเรารัก เปนทุกขกวา เขาจึงตัดสินใจบำเพญตนเปนเซียน เพือใหจดจำ และปกปองดูแลเธอไดทุกชาติภพ แมวา...สิงแลกเปลียนนันจะเปนคำสาป... คำสาปรายกาจวาเขาจะไมมีวันไดรับ ‘รัก’ จากเธอ ดอกไมบานจนโรยราไปปีแลวปีเลา ใบไมผลิผานรอ


Share


เพียงใจในเพลงพิณ เล่ม 1 Reviews

  • Polyj

    ทำไมอ่านแล้วเฉยๆ มาก มันต้องดราม่านิดนึงไหมนะ

  • Ning

    อ่านได้เพลิดเพลินมาก ๆ ค่ะเนื้อหาจะหนักกว่ามากกว่ารัก ค่อนข้างเยอะช่วงหวาน ๆ มีบ้าง แต่ไม่ได้เน้นนำมาเป็นประเด็นหลักอ่านได้ตึดหนับ มีเงื่อนงำให้น่าติดตามสนุกดีค่ะปล. ปกสวยม [...]